ادبیات

شادی

  طفلی به نام شادی دیریست گم شده است هر کس از او نشانی دارد ما را خبر کند این هم نشان ما یکسو خلیج فارس - سوی دگر…

کتاب

غرور و تعصب

گاهی کتابخانه ای خالی در گوشه ای خاک گرفته حتی نمی داند که قرار است فتح بابش با چه باشد و چه سرنوشتی برایش رقم…

نما