ادبیات

ذهن دوزبانه

پیش درآمد آنچه در زیر می خوانید مقدمه ای است بر مطالعه ی ذهن و زبان از منظر عصب شناسی. این نوشته ترجمه و بازنویسی…