ادبیات

تغییر برای صلح

(گفتگو با کاظم بکایی برگزیده‌ی مسابقه‌ی «پوستر برای صلح» دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد) کاظم بکایی، متولد…