ادبیات

خروس پاکوتاه

زنیکه ماتیک قرمز زده، اصلا انگار خوشش می آد حرص خان جون رو در بیاره. هنوز خان جون پاش به در حیاط نرسیده، بدو بدو با…