ادبیات

زندگی پی

از وضعیتم که به اندازه‌ی هوا بی معنی بود بیزار شدم. اما زندگی ترکم نکرد. بقیه‌ی این داستان چیزی جز اندوه، درد و…