ادبیات

فضانورد گم

دوست فضانورد من یک روز در فضای بینهایت گم شد. از آن روز تا حالا تنها است، در تاریکی فرو رفته. چهارده پانزده سال…