ادبیات

ستاره ها

درازنای شب تنها آدم برفی چشم می دوزد به ستاره ها ستاره ای رفت ستاره ای آمد کویر و سراب در وهم میان من و تو تو…