چهار دیواری

از یک جایی به بعد اوضاع طوری پیش می رود که دلت نمی‌خواهد از چهار دیواری اتاقت بیرون بیایی. ترجیح می دهی روی صندلیت لم بدهی و تایپ کنی، یا روی تخت دراز بکشی و کتاب بخوانی. آخر سر هم چشم هایت از خواندن کتاب روی هم بیایند و به عروسک هایت شب به…