پیامبر

ما کاشفان کوچه های بن بستیم حرف های خسته داریم این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند - گروس عبدالملکیان-

چراغ

دم دمایِ ندیدنِ آفتاب تازه به یاد آوردیم هیچ ردی از علائمِ آدمی معلوم نیست راه هست، اما روشنایی نیست کسی با خود چراغ نیاورده بود -- علی صالحی --