چراغ

دم دمایِ ندیدنِ آفتاب تازه به یاد آوردیم هیچ ردی از علائمِ آدمی معلوم نیست راه هست، اما روشنایی نیست کسی با خود چراغ نیاورده بود -- علی صالحی --