مرور رده

داستان ترجمه

ترجمه داستان های خارجی به زبان فارسی . داستان های کوتاه خارجی

اربابان پلیدی

پیشاپیش همه توتوش رب النوع بلاهت قرار دارد. آن جایش مثل عنتر سرخ است و به علت عشقی سودایی و اصولی که به مجردات دارد کله اش باد کرده. همیشه عزیز دردانه ی آلمان ها بوده، اما امروزه همه جا با استقبال رو به رو می شود و همه آماده اند تا از او…

سوای صخره های ساحل

یک عمر است مرا رعد و برق می زند. فقط یک بارش واقعی بود. نباید یادم بیاید، کودک بودم. اما یادم می آید. در میدانی بودم که اسب ها و سوارها حرکات جالب انجام می دهند. بعد توفان شد، و یک زن – که مادرم نبود – مرا برداشت و به زیر درختی برد. محکم…

مرده دزدها

وارد پزشکی قانونی که می شدم دو نفر دو سر بسته ی بزرگی را گرفته بودند و با خودشان بیرون می بردند. نمی شد حدس زد توی بسته چیست، اما سنگین بود. به نظر می رسید خیلی عجله دارند. ماشینی دوبله جلوی پزشکی قانونی پارک کرده بود و در صندوق عقب اش باز…

استاد فو و متعصب یونیکس

پس متعصبی در طریقت یونیکس، که از خرد استاد فو در طریقت بزرگ شنیده بود، برای تعلیم نزد استاد آمد. استاد فو به او گفت «وقتی شیخ تامسون یونیکس را ابداع کرد، آن را توان ادراکش نبود. پس ادراک را که یافت، دیگر در راه ابداع آن قدم نگذاشت. آن گاه…

بیسکوئیت باغ وحشی

داستانی که می خوانید یکی از داستان های کوتاه مجموعه ای است به همین نام، نوشته ی هانا تینتی. حدودا چهار سال پیش ترجمه کردنش را شروع کردم، اما بعد آنقدر درگیر شدم و کارهای متفاوت سرم ریخت که حالا، اگر بپرسید، باید بگویم نمی دانم چه وقتی باز…