خواهد آمد

0 19

جهان روشن خواهد شد. بندها پاره خواهد شد. بام جهان فرو خواهد ریخت. و او که با شامگاه می‌آید از نظر ناپدید خواهد شد.

ولی آی، پیروان سایه، نگذارید قلب‌های خائنتان به شما خیانت کنند. چرا که او باز از خاکسترها برخواهد خواست، بزرگتر و مهیب‌تر از آن چه که پیشتر بود. و آنها را که روشنایی را به قلب‌هایشان راه دادند هلاک خواهد کرد.

جهان را فرو خواهد شکست و به قعرهایی که فرود نیامده‌اند فرود خواهد آمد. جهان را فتح خواهد کرد و بر آن جا که صعود نکرده‌اند صعود خواهد کرد. سایه‌اش بر جهان خواهد افتاد و پس از آن روشنایی را نابود خواهد کرد و جهان تاریکی را خواهد شناخت.

جانوران زیر پاهایش خرد خواهند شد.

بدانید این را، و بدانید که حقیقت است. خواهد آمد. در هم خواهد شکست. تباه خواهد ساخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.