مرور برچسب

آدم برفی

ستاره ها

درازنای شب تنها آدم برفی چشم می دوزد به ستاره ها ستاره ای رفت ستاره ای آمد کویر و سراب در وهم میان من و تو تو سکوت می شوی من پرسش تو سوال می شوی من آرامش و تو نیست می شوی آیا؟ رویاهای من آشفته ی تو اند رویاها نه کابوس های من نگران…