مرور برچسب

آلترناتیو

شورانگیز

شرارانگیز و توفانی هوایی در من افتاده است     که همچون حلقه آتش در این گرداب میگردم برآر ای بذر پنهانی سر از خواب زمستانی        که از هر ذره ی دل آفتابی بر تو گستردم شعر از ه. الف. سایه گروه بارنگ: مازیار حامدی(سه تار)، نیما…