مرور برچسب

آهنگ محسن نامجو

بیگاه شد

قبل از اینکه گوش کنید این توضیح را بخوانید: آدم از محسن نامجو که انتظار ندارد کارهای «استاندارد» بشنود؛ یک طورهایی عادتمان داده است همیشه منتظر باشیم که تازه چه در چنته دارد؛ خوبی این مرد همین است (دست کم بخشی از خوبی اش این است). از آلبوم…