مرور برچسب

آواز دریا

تب دریا

  باید باز به دریا بروم به آسمان و دریای تنها و تنها یک کشتی می خواهم و ستاره ای که کشتی ام را هدایت کنم و ضربه های سکان و آواز باد و تب و تاب بادبان سفید و مهی خاکستری بر چهره ی دریا و گرگ و میش برآمدن آفتاب   باید دوباره به دریا…