مرور برچسب

آیدا شاه قاسمی

متن آهنگ سراب آیدا شاه قاسمی

باز هم در پی این شهر سپید دست در دست سفر آمیختم باز در شور و خیال دیدار دخل بر شاخ چنار آویختم شاید این بار دگر دستم را همچو ماهی، غرق آبی و امید بی نفس، خشک، رها در سه سراب پی دستان خودت نگذاری شاید این بار مرا با همه جان بپذیری، دم در…