مرور برچسب

استاد فو

استاد فو و متعصب یونیکس

پس متعصبی در طریقت یونیکس، که از خرد استاد فو در طریقت بزرگ شنیده بود، برای تعلیم نزد استاد آمد. استاد فو به او گفت «وقتی شیخ تامسون یونیکس را ابداع کرد، آن را توان ادراکش نبود. پس ادراک را که یافت، دیگر در راه ابداع آن قدم نگذاشت. آن گاه…