مرور برچسب

اسکاربرو

بازار اسکاربرو

به بازار اسکاربرو می روی؟ پیازچه، جعفری، مریم گلی، آویشن، با آنکه آنجا خانه دارد از من یاد کن، زمانی عشق راستینم بود. آن طرف تپه، جنگل انبوه، دنبال گنجشکک خاک برف پوش، پوشش و پتویت فرزند کوهستان خوابیده، بی خبر از آوای…