مرور برچسب

اسکار

جایزه

همیشه دلش می خواست که برنده ی جایزه ی اسکار شود. روی سن برود و چند جمله ای از سر احساس بگوید، تعظیم کند و هنگامی که اشک در چشمانش حلقه زده جایزه را بالای سر بگیرد و مردم برایش کف بزنند. رویای شیرینی بود، هیچ کس – حتی خودش هم – نمی دانست از…