مرور برچسب

بودنی نسبی

بودنی نسبی

تمناهایم که نم داد، از کوزه تراوش کرد خشک نبودم که نلرزم. آب کوزه هایتان لبالب هم که باشد دور دوم دنیا به قیاس هیچ چشمی فضا نمی دهد و در بازی دایره ای ما را با شما کاری نیست موازات هر خطی قطع بشود یا نشود، خارج از دنیای چشم ها خیال…