مرور برچسب

بوستان

سعدی: شنیدم که پروانه با شمع گفت / ۱ اردیبهشت، بزرگداشت سعدی

۱ اردیبهشت، بزرگداشت شیخ اجل حضرت سعدی شیرازی شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست تو را گریه و سوز باری چراست؟ بگفت ای هوادار مسکین من برفت انگبین یار شیرین من چو…