مرور برچسب

تاج کیانی

تاج کیانی

گفته بودند وقتی تاجگذاری صورت میگیرد ولیعهد به موجودی بالغ و دانا مبدل میشود که میداند،از گذشته و حال و آینده خبر دارد،صدای باد برایش گویای اخبار خوش و ناخوش است و حرکت گندمزار معنی دیگری بجز رقص و زیبایی برایش خواهد داشت...او…