مرور برچسب

ترس

معرفی کتاب پرندگان شب

گاهی باید مراقب بزرگتر ها بود.وقتی قرار است به دنیای بچه ها نقبی بزنی  و کتاب کودک بخوانی انتظار دنیایی رنگین و پر از هیاهو و هیجان را می کشی ولی همیشه این طور نیست. یعنی وقتی نگاه کنی و ببینی تویِ آدم بزرگ همان کودک ترسانی است که می خواهد…

فکر جسدی که خیالم را می خورد

برای نونو  گریزم کجاست؟ یک روز بار و بندیلم را بستم و پشت کردم. ته کوچه ی عقاقی پوش برگشتم، یک بار دیگر به در خانه نگاه کردم و فریاد زدم «کسی را دنبالم نفرستید. خدا، خدا، بگذارید بمیرم؛ تنها بمیرم. کسی را دنبالم نفرستید.» می دانستم یکی…