مرور برچسب

تفسیرهای زندگی

تفسیرهای زندگی ویل و آریل دورانت

 کتاب تفسیرهای زندگی عنوانی بی ریا و صادقانه دارد؛ چرا که دقیقا همان چیزی را بیان می دارد که مورد نظرم بوده است: جستجو و بیان روشن تفسیرهای گوناگون اما یکسره تکان دهنده ی زندگی که در ادبیات پنجاه ساله ی اخیر به ما عرضه شده است. نباید از این…