مرور برچسب

تورمد هاوگن

معرفی کتاب پرندگان شب

گاهی باید مراقب بزرگتر ها بود.وقتی قرار است به دنیای بچه ها نقبی بزنی  و کتاب کودک بخوانی انتظار دنیایی رنگین و پر از هیاهو و هیجان را می کشی ولی همیشه این طور نیست. یعنی وقتی نگاه کنی و ببینی تویِ آدم بزرگ همان کودک ترسانی است که می خواهد…