مرور برچسب

حوصله

حوصله

«حوصله ام سر رفته» بیهوده ترین حرف عالم است. یعنی، آدم در دنیای بزرگ و وسیع و بینهایتی زندگی می کند که حتی یک درصدش را هم ندیده. حتی ذهن خود آدم بی کرانه است؛ در خودش تا بینهایت ادامه پیدا می کند، می دانید؟ اصلا همین که آدم زنده است…