مرور برچسب

خروس پاکوتاه

خروس پاکوتاه

زنیکه ماتیک قرمز زده، اصلا انگار خوشش می آد حرص خان جون رو در بیاره. هنوز خان جون پاش به در حیاط نرسیده، بدو بدو با اون دامن چین چینش میاد دم در حیاط. هی کوچه رو دید می زنه و هی آدامس می جوه. خان جون هم از حرصش زیر لب صلوات می فرسته. درست…