مرور برچسب

خزان

خزان

همه چیز مانند هر روز شروع شد ، مانند هر روز خورشید ساعت ۷صبح طلوع کرد و مانند هر روز آب پاشهای هوشمند از زمین بیرون زدند و به سرعت مشغول آب پاشی به گیاهان داخل باغ شدند ، مثل هر روز سیستم هوشمند گلخانه ای روشن شد و مشغول اندازه گیری خلوص…