مرور برچسب

خیانت

گردآفرید

گرد آفرید، با سایه های میانی شیطان می لرزد لرزش ، لرزیدم از نگاه دو سویه ات که انتهایش به خیانت های مکرر می رسد لرزیدم از میان خدا و شیطان بودنت و فرار کردم به گذشته به سیزیف بو کشیدی و حسش کردی برجسته بود، با جمع برجستگی های من شاید اضافه…