مرور برچسب

داستان آن سرزمین

داستان آن سرزمین – قسمت سوم

۰۰۳ / خون در برابر خون قدرت در برابر قدرت دادخواهی در برابر ظلم همانطور که دستور دادند نور در برابر تاریکی آسمان در برابر زمین خدایان در برابر شیاطین همانطور که دستور دادند کاهنه همانطور که کتاب را کنار میگذاشت ظرفی مسطح که از آن…

داستان آن سرزمین – قسمت دوم

۰۰۲ / - خیلی از خریدتون متشکریم … روز خوبی داشته باشید !!! مرد لبخندی زد و پاکت سیگارهایش را برداشت و از فروشگاه خارج شد ، سیما لبخندی زد و باقی پولها را داخل پاکت مخصوص نگهداری پول گذاشت و به سرعت خودش را به مشتری دائمشان که روی مبل چرمی…

داستان آن سرزمین

۰۰۱/ ماشین زره پوش سنگین به آرامی از میان باقیمانده ویرانه های برجهای باشکوه قدیمی رد میشد ... فلزات زنگ زده و باقیمانده خرده آجرهای روی خیابان از هم فرو پاشیده زیر لاستیک های بزرگ و زره پوش شده اش صدا میکرد و به سایه ها و موجودات مخفی در…