مرور برچسب

دریاچه ی نیلوفر

دریاچه ی نیلوفر

پرنده ها پرهایشان را باد کرده اند ماهی ها در دایره هاشان شنا می کنند جاده ها برفپوش است درخت ها زیر بار خم شده اند و میمون ها امروز دیده نمی شوند و خرس ها خواب اند در کت های سنگین زمستانی خود را پوشیده ایم فقط صورت هایمان از زیر کلاه…