مرور برچسب

دریا داور

کاسه سرم کشتی

یار عیسوی مذهب را با صدای دریا دادور شنیدم. دنبال شاعرش گشتم. بعضی می گویند شاعرش «مغموم دروازی» است اهل بدخشان، و بعضی دیگر می گویند شاعرش «صوفی عشقری» تاجرزداده است. در صفحه ی فیس بوک دریا دادوار، ترانه سرا « شاهولی ولی‌» معرفی شده است.