مرور برچسب

دل نوشته

چهار دیواری

از یک جایی به بعد اوضاع طوری پیش می رود که دلت نمی‌خواهد از چهار دیواری اتاقت بیرون بیایی. ترجیح می دهی روی صندلیت لم بدهی و تایپ کنی، یا روی تخت دراز بکشی و کتاب بخوانی. آخر سر هم چشم هایت از خواندن کتاب روی هم بیایند و به عروسک هایت شب به…