مرور برچسب

دوره ی سوم

یادداشت سردبیر

آغاز دوره‌ی سوم گاهی فکر میکنم به جای تکشاخ باید سمبلی مثل ققنوس را برای کارمان انتخاب میکردیم. حسابش از دستم در رفته، ولی حداقل از زمانی که به آدرس فعلی نقل مکان کردیم دو دوره‌ی فعالیت عمده داشتیم و این بار سوم است که سازه‌های تکشاخ…