مرور برچسب

دکتر آذین حسین زاده

ابلیس درون

اسمش ژان کلود رمان است. می گوید دانشکده ی پزشکی را تمام کرده است، که در سازمان جهانی بهداشت کار می کند، که پژوهشگری نامی در عرصه ی جهانی است و انسانی آرام و هنردوست. می گوید زن و دو فرزندش را بیشتر از هر چیز دیگری در جهان دوست دارد ...…