مرور برچسب

دیستوپیا

کوتوله ی قرمز

دوست فضانوردم می گوید هیچ وقت به این فکر کردی که وقتی خورشید ما به یک کوتوله ی قرمز بزرگ تبدیل شد چه اتفاقی می افتد؟  اگر بعدش ما هنوز زنده باشیم، چه؟ من می خواستم بروم. می خواستم بروم تا پای بنای یادبود فتح فضا در مسکو و از آن جا…