مرور برچسب

دیوار چین

دیوار چین

دیواری که من چنان محکم کشیدم، بر سرزمین عشق زده ام، به دیوار چین می ماند: از برای دفاع، نه برای پنهان کردن عشق بازی هایمان...