مرور برچسب

رابیندرانات تاگور

مرغان آواره

نمی توانم گفت که چرا این دل اندک اندک زار و نزار می شود نیازهای کوچکی دارد که هرگز نمی خواهد یا نمی داند یا به یاد نمی آورد مرغان آواره، رابیندرانات تاگور