مرور برچسب

راه بهروزی

راه بهروزی

بی گمان یکی از بهترین و کاربردی ترین داستان های شاهنامه فردوسی داستان ضحاک و کاوه و فریدون است. داستانی برای تمام اعصار و قرون. داستان "فریب و برتری جویی" و در نقطه مقابل "جهل و ظلم پذیری" . تنها نکته ای که با آن ، به این ماجرا و نوع روایت…