مرور برچسب

رهمن

برهمن بزرگ

وقتی که باورهایت را نسبت به خودت از دست می دهی، هر واج، هر آوا سلسله وار به دنبال هم، تنها چیزی را که فریاد می زند نیازهایت، نیاز های اولیه ات نسبت به بودن بودنِ خویش است. هر لحظه آینه وار در امتداد هزار لحظه ی قبل و بعد تکرار می شود و می…