مرور برچسب

رودخانه

رودخانه ی بی بازگشت

آلوا به چشم های نیک نگاه کرد. «می بینی چه می شود وقتی طبیعی ها را وارد دنیایت می کنی؟ حتما صحبت را می کشند به این که چقدر روش زندگی ات غیرعادی است.» سپس به جیمیسون نگاه کرد. گفت: «این توانایی ما چیزعجیبی است. چرا داستان های خودمان بدون…