مرور برچسب

رویافروش

رویافروش

داشتم به آرزوهایم فکر می کردم؛ به آروزها ی گنده، و به خرده ریزهاشان. یاد این ترانه افتادم. این ترانه ای که نمی دانم چه کسی سروده، اما هر کسی که هست، خوب سروده تو یه دستم جنگل، تو یه دستم دریا ماه می آد تو خوابم، خرده ریز رویا من رفتم…