مرور برچسب

زمان

بی‌مصرف‌ها

پیش درآمد در فرهنگستان سوم کشوری که نخواسته اسمش برده شود لغتنامه‌ای چند سویه به تمام زبان‌های اقوام متبوع تهیه شد. گروه نویسندگان ادعا داشتند که یک نسخه از این لغتنامه در کتابخانه‌ی شخصی هر فرد با هر میزان سواد یا سابقه‌ی زبانی وی را از…