مرور برچسب

زندگی، زنده بودن، دلنواز، عشق

من زنده ام

من زنده ام نفس می کشم. بوی خاک تمام مشامم را پر میکند. حرکت توده ای آدم ها در خیابان ولی عصر من رو به شوق می آورد. من عاشق می شوم. دست هایم را به دست های گرم چشم هایی معصوم می بخشم. گرمای تنم را گهواره ی آرامش. انگشتر گنجشکی را به دست می…