مرور برچسب

سرزمین شبانه

آلیس در سرزمین عجایب

هنوز انتهای تونل مشخص نشده است. دیشب به این راه زدم. این بار کمی مسیرش فرق می کند ولی همه چیز یک جور دیگر است. یعنی آن جوری که همیشه می دیدم نیست. دیگر این من نیستم که به تونل های شب راه می زند. تونل ها هستند که به من هجوم می آورند…