مرور برچسب

طعم تو را می داد!

خل بازی

آن شب زمین زیادی چرخیده بود و وقتی بیدار شدم هنوز شب بود! تولد یک شعر را جشن گرفتم، با گل های کاغذی و پنیر پیتزا!!! دست هایت دیگر روی بدن من نبودند، تو رفته بودی و حتی چای هم طعم تو را می داد! ۴۹ سکه داشتم "انقلاب"ی در راه…