مرور برچسب

غرور و تعصب

غرور و تعصب

گاهی کتابخانه ای خالی در گوشه ای خاک گرفته حتی نمی داند که قرار است فتح بابش با چه باشد و چه سرنوشتی برایش رقم خواهد خورد. می گویند کتاب ها قبرستان افکار و مرده های متحرک اند و کتابخوانان مرده پرستان! روایتی است از میان صد ها روایت و نمی…