مرور برچسب

ققنوس

بوی خوش جهنم (۵)

تک شاخ رفته بود . من و سانسارام به سمت ایوان کلیسا رفتیم . سانسارام گفت نیزاژو یکی از قدیمی ترین های گروه پیوپله ها است. توضیح داد که پیوپله به گروهی از مردگان برخواسته از گور میباشند که به لشکر بدی ها یا مینوفیره ها نپیوستند .پیوپله ها…