مرور برچسب

لباس نظامی

تاریکی، خاک، لباس نظامی، زمین سرد

امروز شنبه ۹/۲/۹۱ است ساعت ۵ بعد از ظهر شده من توی ترمینال غرب منتظر اتوبوس هستم؛ اتوبوسی که منو با یه راه جدید روبرو میکنه. اتوبوس میاد و راننده داد میزنه «مسافرای سرپل ذهاب سوارشن». روی زوج صندلی آخر نشستم. دونفر کنار من اون ور روی اون…