مرور برچسب

محمد صالحی

چراغ

دم دمایِ ندیدنِ آفتاب تازه به یاد آوردیم هیچ ردی از علائمِ آدمی معلوم نیست راه هست، اما روشنایی نیست کسی با خود چراغ نیاورده بود -- علی صالحی --