مرور برچسب

مسعود صمیمی

گربه ای لمیده در آفتاب

نیمی از من سیاه، ـ گربه‌ا‌ی لمیده در آفتاب پاییز ـ نیمی از من زرد، ـ آفتابگردانی چشم در چشم خورشید ـ نیمی از من فریاد، ـ زنجره‌ای پنهان، با هزار خروش در حنجره ـ نیمی از من لبخند، ـ پنجره‌ای رو به باغچه‌ی بهار، گشوده با دست مادر ـ نیمی از…