مرور برچسب

مسیح مقدس

مداراگری

!مسیحا! جهان پادشاها آیا اینها را تو می بینی؟ مگر تو دگرسان شده ای؟ اینسان دشمن خو با خود؟ اینسان سنگین دل؟ آنگاه که تو در میان زمینیان بودی لطیف جان تر و نیکو سرشت تر از تو کس نبود. تویی که ناسزا شنوده ، خدو بر رخسار ، ریشخند خورده ،…