مرور برچسب

مـاهـی

تنگ ماهی

کـاش در تـنـگ دلـم مـاهـی شـوی                   یـا بـه سوی قـلب من راهـی شـوی یا که در سرمای جان فـرسای شـهـر                بـــر بــلـور روح مــن آهــی شــوی زندگی سنگین و روحـم عاجـز اسـت               کـاش تـو ای زنـدگـی کـاهـی شـوی…