مرور برچسب

مولی و شازده

چاپ دوم «بنی‌آدم» با تیراژ ده هزار نسخه منتشر شد

این کتاب شامل شش داستان کوتاه است که اکثرشان در دو یا سه سال اخیر نوشته‌ شده‌اند و مخاطبان در آن‌ها فضاهای جدیدی از آثار دولت‌آبادی را درک خواهند کرد. درون‌مایه‌ ی اکثر داستان‌ها شهری است و بعضی‌شان نیز حتی در جغرافیایی خارج از ایران اتفاق…