مرور برچسب

نشئگی

نشئگی با خاطرات

تمام خاطراتت را با خود به گور نخواهم برد اندکی از تو را دود خواهم کرد تو و تمام زجه هایم را دود خواهم کرد و خود با خیالی آسوده تر در سینه ی خاک خواهم خفت مرگ بر تو باد با دانه دانه پکهایم ننگ بر من باد اگر پشیمان شوم و کبریت را خاموش…