مرور برچسب

نفت خواران

بیست و نهم اسفند

از طرف شوالیه ی شاکی *** ای مصدق ثنا سزاست تو را همت اندر خور ثناست تو را ز آنکه زین سرزمین به حول اله دست بیگانه از تو شد کوتاه نفت خواران حیله آور پست رشته چاره شان ز تو بگسست راستی را که مرد مرد تویی ز آنکه با دیو در نبرد…